EN

XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów  organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Nauk Pedagogicznych APS odbędzie się w dniach 14-19 września 2015 roku w Pułtusku (Dom Polonii)

Problematyka Szkoły skoncentrowana będzie wokół tematu: O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Teoretyczna i praktyczna perspektywa. Wybór ten wyrósł, z jednej strony z zainteresowań środowiska młodych pedagogów, z drugiej zaś z potrzeby podjęcia namysłu nad priorytetowymi kwestiami podmiotowości człowieka zawartymi w idei pracy nad sobą.  Przybliżenie teorii, badań, praktyki codziennej stworzą okazję pogłębiania wiedzy i wzbogacenia własnego warsztatu badawczego oraz motywacji do pracy nad sobą. Przyczynią się do tego spotkania z wybitnymi uczonymi – wykładowcami z różnych dyscyplin (oprócz pedagogiki – socjologia, filozofia czy kulturoznawstwo) i dzielenie się własnym doświadczeniem w samodoskonaleniu i autokreacji.

Problematykę tę będziemy uszczegóławiać w wystąpieniach plenarnych, pracach w sekcjach, na warsztatach w świetle rozmaitych teorii, także w spotkaniach z praktyką edukacyjną wokół pytań:

  1. Jaki rodzaj aktywności można nazwać pracą nad sobą i jakie realia psychospołeczne leżą u jej podstaw?
  2. Do jakich możliwości zawartych w psychice człowieka, a także świecie zewnętrznym należy się odwołać, aby móc wyłonić struktury tej aktywności?
  3. Spełnienie jakich warunków jest niezbędne, by człowiek chciał i podejmował twórczą pracę nad sobą?
  4. W jaki sposób można tworzyć samego siebie, a także przybliżać uczniom/studentom ideę i praktykę samodoskonalenia?

Podstawowym celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagogów: tworzenie okazji do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, bogacenia własnego warsztatu badawczego, prezentacji osiągnięć naukowych oraz promowanie najzdolniejszych. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających autentycznej integracji środowiska i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowej. Szkoła nie jest pięciodniową konferencją, ale spotkaniem o charakterze metodologicznym – pozwala młodym naukowcom spotkać się z profesorami różnych uniwersytetów i szkół badań społecznych oraz poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej konstruować własny zamysł badawczy, czy przeprowadzić własne badania. Zajęcia odbywają się w kilku, wypróbowanych już formach, a więc poprzez: wykłady, dyskusje panelowe, problemowe seminaria w małych grupach, wystąpienia młodej kadry pedagogicznej, prezentacje zaproszonych gości - autorytetów naukowych, a przede wszystkim dyskusje i konsultacje z nimi. Ważną tradycją jest też tzw. „Dzień Gospodarza”, tym razem na terenie Akademii Pedagogiki Specjalnej będziemy mogli spotkać się z jej pracownikami. Szerzej można o tym przeczytać w sprawozdaniach sukcesywnie zamieszczanych na łamach Roczników Pedagogicznych.

Kierownikiem Naukowym tegorocznej Szkoły będzie – po raz dwudziesty drugi –  Wiceprzewodnicząca KNP PAN prof. Maria Dudzikowa, a gospodarzem Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z Dziekanem dr hab. prof. APS Maciejem Tanasiem oraz zespołem organizacyjnym.

Wszelką korespondencję, jak również ewentualne dary w postaci publikacji, prosimy kierować na adres sekretarza Letniej Szkoły Młodych Pedagogów:

dr Marta Krasuska-Betiuk

Akademia Pedagogiki Specjalnej
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

tel.: (0-22) 589 36 00 w. 3431

e-mail: 29lsmp@gmail.com

Do pobrania:

  1. Komunikat (pdf)
  2. Komunikat 2 (pdf)
  3. Karta zgłoszenia (doc)
  4. Program (pdf)

Aktualności

07-12-2017

NAGRODZONE DYPLOMY 2016 - IEA

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy laureatek nagrody JM Rektora APS za najlepsze dyplom…
20-11-2017

Jubileusz Prof. Cz. Czabały

W piątek 24 listopada świętowaliśmy uroczyście 50-lecie pracy naukowej Profesora Czesława Czabały
29-11-2017

APS na Madagaskarze

Studenci III roku Psychologii Społeczności zorganizowali na terenie uczelni akcję APS na Madagaskarze. Projekt, koordynowany przez dr Annę Zajenkowską, miał na celu zapoznanie społeczeństwa akademicki…